टॉपलाइन अहवाल


समुदाय अहवाल “सर्वा त महत्त्वा ची गो ष्ट म्हणजे मा झ्या पा लकां नी मला स्वी का रले आहे, समा ज का य म्हणतो ह्या ने मला का ही फरक पडत ना ही ”: आमच्या आरो ग्यवि षयक बा बी कौ टुंबि क अनुभवां वरी ल अहवा ल आमच्या आरो ग्यवि षयक बा बी कौ टुंबि क अनुभवां वरी ल अहवा ल

हा अहवाल आमच्या आरोग्यविषयक बाबींचा भाग म्हणून मुलाखतींमध्ये सहभागी झालेल्या ट्रान्स पुरुष आणि ट्रान्समस्क्युलिन लोकांमध्ये कौटुंबिक समर्थन आणि नकाराच्या अनुभवांवर लक्ष केंद्रित करतो. या अहवालातील निष्कर्ष मागील संशोधनास समर्थन देतात, जे दर्शविते की कौटुंबिक समर्थन आणि स्वीकृती ट्रान्स आणि बायनरी नसलेल्या लोकांच्या कल्याणासाठी जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर महत्त्वपूर्ण आहे.


समुदाय अहवाल “मी स्वतःला पाहिले तेव्हा खूप छान वाटले”: ट्रान्समस्क्युलिन लोकांसाठी लिंग-पुष्टी देणार्‍या आरोग्य सेवेबद्दल आमच्या आरोग्य बाबींचा अहवाल “मी स्वतः ला पा हि ले तेव्हा खूप छा न वा टले”: ट्रा न्समस्क्युलि न लो कां सा ठी लिं ग-पुष्टी देणा र्‍या आरो ग्य सेवेबद्दल आमच्या आरो ग्य बा बीं चा अहवा ल

हा अहवाल आमच्या आरोग्यविषयक बाबींचा भाग म्हणून मुलाखतींमध्ये सहभागी झालेल्या ट्रान्स पुरुष आणि ट्रान्समस्क्युलिन लोकांमधील लिंग-पुष्टी आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करतो. या अहवालातील निष्कर्ष प्रदात्यांविषयी माहिती शोधण्यापासून त्यांचे संक्रमण उद्दिष्ट साध्य करण्यापर्यंत लिंग-पुष्टी करणाऱ्या आरोग्य सेवेमध्ये प्रवेश करण्याच्या प्रक्रियेची रूपरेषा देतात.


समुदाय सल्ला

अवर हेल्थ मॅटर विकसित करण्याची पहिली पायरी म्हणून, आम्ही तीन शहरांमध्ये (बंगलोर, मुंबई आणि दिल्ली) ट्रान्स पुरुष आणि ट्रान्समस्क्युलिन लोकांशी सल्लामसलत केली. ट्रान्स मेन आणि ट्रान्समस्क्युलिन हेल्थकेअर, मानसिक आरोग्य, कौटुंबिक स्वीकृती आणि बरेच काही यांच्या प्राधान्यांबद्दल त्यांनी काय म्हटले हे शोधण्यासाठी हा अहवाल वाचा.